ANVENDELSE

Disse betingelser gælder som overenskomstgrundlag for ethvert salg af varer fra MobiKOM ApS, med mindre andre betingelser er skriftlig aftalt. Ved bestilling anses køberen at have godkendt salgsbetingelserne. Gyldig aftale foreligger ikke før MobiKOM ApS har bekræftet bestillingen.

 

KUNDER

MobiKOM ApS sælger kun til registrerede kunder.

 

BESTILLING OG ORDREBEKRÆFTELSE

Bestilling gøres via Internettet på https://shop.mobikom.dk/, e-mail: mobikom@mobikom.dk, eller på telefon (+45) 70203272.

En bekræftet bestilling er bindende og gælder også restnoterede varer. Bestillingen skal som minimum have specificeret det følgende: Bestilt produkt (vores varenummer), antal, deres købspris, ønsket leveringstidspunkt, leveringsadresse, samt Deres interne reference (f.eks. bestillingsnummer). Køber er selv ansvarlig for, at ordren er komplet iht. de funktioner leverancen skal fylde.

Priser beregnes ud fra købers til enhver tid gældende betingelser (specificeret i bilag 1), samt eventuelle priser og gebyrer.

Dersom leverandøren finder, at ordren er ufuldstændig eller uklar, skal han snarest informere køber om dette.

Ved bestilling i vores Webshop er bestilleren selv ansvarlig for, at alle oplysninger er korrekte.

 

ANNULLERING AF BESTILLING

En bestilling kan kun annulleres af køberen, før den er overført til pakning på MobiKOM ApS lager.

 

PRISER

Samtlige priser opgives ekskl. moms, fragt, told og andre offentlige afgifter og gebyrer.

De opgivende priser kan ændres uden forudgående varsel. Valutajusteringer kan forekomme for varer, som er prissatte efter given valutakurs, ved kursvariationer over +/- 2 %.

Gældende valutakurser finder de ved henvendelse til mobikom@mobikom.dk. Kurserne opdateres normalt hver mandag.

MobiKOM ApS forbeholder sig retten mod eventuelle "trykfejl" i prislister. Sådanne "trykfejl" er ikke bindende for MobiKOM ApS. Gældende prislister findes i vores Webshop på www.mobikom.dk, og disse erstatter altid tidligere versioner.

 

PRISSTØTTE OG SPECIALPRISER

MobiKOM ApS forbeholder sig retten til senere at efterfakturere ikke godkendte specialpriser fra leverandører.

 

RESTNOTERINGER

Bestilte varer, som er midlertidigt udsolgte, restnoteres og sendes med næste levering eller senest 3 dage efter produktets ankomst til MobiKOM ApS lager.

 

EJENDOMSFORBEHOLD

Varerne forbliver MobiKOM ApS´s ejendom frem til fuld betaling foreligger. Dette er som sikkerhed for den udestående købesum, med tillæg for renter og omkostninger indenfor rammen af gældende lovgivning. Frem til fuld betaling foreligger, binder forhandleren sig til at behandle varen forsvarlig og sørge for, at den er forsikret.

 

LEVERINGSBETINGELSER

Alle bestillinger på produkter, som findes på lager effektueres omgående. For varer som ikke findes på vores lager, vil leveringstiden afhænge af den enkelte producent. Dersom ikke andet er aftalt, leverer MobiKOM ApS via PNL. Risikoen går over på køber ved levering. Det angivne leveringstidspunkt er vejledende. Ved væsentlig ændring i leveringstidspunktet skal MobiKOM ApS varsle køber. Dersom varen skal sendes til køber, skal denne angive nøjagtigt, hvor varen skal leveres. Levering anses sket ved overlevering af varen til transportør eller postvæsnet.

Leveringens værdi kan ikke overstige den kreditgrænse, som er fastslået af 
MobiKOM ApS.

For bestillinger tillægges en fast fragtomkostning på 65 kr. (ex moms).

Bestillinger modtaget mandag - fredag mellem kl. 08.00 - 12.45 effektueres samme dag om muligt. Bestillinger modtaget efter kl. 12.45 effektueres næste hverdag.

 

BETALINGSBETINGELSER

Faktura er angivet betalingsbetingelser. Betaling skal ske 8 dage efter fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. Køber vil blive belastet med et rykkergebyr, Ved skriftlig rykning fra MobiKOM ApS. Ved postopkrævning bruges postens gebyrer.

Bemærkninger på faktura skal skrives senest 7 arbejdsdage efter modtagelse. Forsinkelsesrenten bestemmes i henhold til den gældende Rentelov af d. 1. august 2002? dog minimum 2% pr. begyndt måned. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder MobiKOM ApS sig retten til ikke at levere yderligere varer.

 

KREDIT

MobiKOM ApS indvilger kredit efter modtaget kreditansøgning. Kredittens størrelse og kredittid afgøres helt og holdent af MobiKOM ApS og kan ændres uden varsel.

 

TRANSPORTØR

Distributionen sker med en speditør, som er valgt af MobiKOM ApS. Det er kundens ansvar at kontrollere produkterne/leveringen ved modtagelsen. Dersom leveret gods er skadet, eller hvis det leverede antal kolli, ikke stemmer overens med følgeseddel eller fragtseddel, skal dette uvilkårligt skrives på transportørens fragtseddel ved modtagelsen.

Derefter anmeldes det indtrufne til MobiKOM ApS supportafdeling, som tager hånd om reklamationer overfor speditøren. Erstatningslevering kan sendes omgående efter aftale. Kreditering for reklamerede varer sker først efter, at reklamationen er færdigbehandlet hos speditør og hos MobiKOM ApS.

 

FORSINKELSER

MobiKOM ApS tager ikke ansvar for forsinkelser, som skyldes forsinkelse hos transportør, producenten eller hos tredje part.

 

ÅBNINGSTIDER

Supportafdelingen:
mandag til torsdag kl. 08.00-16.00 og fredag kl. 08.00-15.30.

 

GARANTIER

MobiKOM ApS giver garantier, som svarer til betingelserne hos den enkelte producent.

MobiKOM ApS giver ikke kunder egen garanti på produkter, som ikke er produceret af MobiKOM ApS.

Ved fejl på salgsgenstanden, som kan føres tilbage til mangler, som forelå på leveringstids-punktet, og som ikke skyldes forhandleren eller forhold fra hans side, har MobiKOM ApS ubetinget ret til, for egen regning, at rette manglen eller foretage genlevering. Produktet anses som leveret til rette tid, selvom leverandøren må rette manglen eller foretage genlevering. Når MobiKOM ApS foretager ændringer eller omlevering, kan forhandleren ikke gøre yderligere genbeføjelser gældende. Eventuelle mangler må påpeges inden fem hverdage regnet fra levering.

DOA (Dead On Arrival) og garantiservice administreres af en servicepartner, som er udnævnt af producenten. Kunden står for fragt og returomkostninger, hvis ikke andet er opgivet af producenten. Information om dette kan findes på www.mobikom.dk under rubrikken [Returnering].

 

LOGIN-OPLYSNINGER HOS MOBIKOM APS WEBSHOP

Login-oplysninger hos MobiKOM ApS Webshop kan kun opnås hos Virksomhedsansvarlige hos kunden, eller af Virksomhedsansvarlige udpeget kontaktperson.

Du har som kunde ansvar for at registrere og løbende opdatere de registrerede brugere, og deaktivere brugere som ikke længere skal have adgang til Webshoppen.

Kundenr. og login-oplysninger som registreres for brug af MobiKOM ApS Webshop, er kundens ansvar at beskytte.

Kunden har ansvar for al information leveret til MobiKOM ApS, og alle brugere på kundenr., som lægger ordrer på MobiKOM ApS Webshop.

 

REKLAMATIONER

Det er Kundens ansvar at kontrollere varen ved modtagelse.

Ved uoverensstemmelse mellem levering og ordrebekræftelse/følgeseddel forpligter kunden sig til uden ugrundet ophold at reklamere skriftligt på eventuelle forskelle. Reklamation skal ske inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af varen. Ellers anses kunden for at have godtaget produkterne/leveringen.

 

RETURBETINGELSER

RETUR AF VARER

Kunden har ikke ret til at returnere fejlfrie varer, og leverandøren har ikke pligt til at acceptere retur af disse. Eventuelle returforespørgsler må meldes til MobiKOM ApS inden 5 hverdage fra leverancedatoen.

 

VILKÅR FOR RETUR

Før en vare returneres skal man altid tage kontakt med vores support. Kunden får en returseddel, som skal følge med godset. Returvarer, som kommer til os uden returseddel, sendes tilbage til kunden, og returfragt faktureres kunden. Varer, som returneres til os, skal være ubrugte, originalemballagen skal være uskadt og samtlige tilbehør skal følge med.

Bemærk at returseddelen kun gælder i 7 dage. Kreditering sker først efter, at produktet er inspiceret af os, og opfylder ovenstående krav.

Kunden må selv dække fragtomkostningerne på returforsendelser; MobiKOM ApS dækker fragt på genlevering. Returvarer modtages ikke som efterkrav eller for MobiKOM ApS regning. Sådanne forsendelser vil blive returneret til afsender. Der godtages ikke retur af konfigurerede produkter.

Returforsendelser må mærkes med tildelt returnummer på postetiketten eller fragtbrev.

Skriv ikke på originalemballagen. Retur vil i så fald blive afvist. MobiKOM ApS forbeholder sig retten til at teste returnerede varer. Mangelfulde varer skal ledsages af fejlbeskrivelse fra forhandler (returseddel). Dersom produktet ikke er defekt, vil det blive tilbagesendt, og forhandleren vil blive krediteret for udført test, fragt etc. Ved mangelfulde varer forbeholder

MobiKOM ApS sig retten til selv at vælge at omlevere eller kreditere varen.

 

ANSVAR

Risiko for returnerede produkter ligger hos forhandleren, indtil MobiKOM ApS har undersøgt varen og accepteret returen.

 

EKSPORT

Kunden forpligter sig til selv at påse, at han har de(n) nødvendige skriftlige godkendelse(r), før produkterne eksporteres til lande, hvor der eksisterer eksportrestriktioner.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

MobiKOM ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte skade som udeblevet gevinst eller andet forretningsmæssigt tab, som kunden kan tænkes at blive påført, og heller ikke anden skade, som ikke rimeligvis kan forudses af MobiKOM ApS.

MobiKOM ApS forbeholder sig retten til at udføre løbende vedligeholdelse af Internet-tjenesten, og muligheden for at benytte MobiKOM ApS Webshop kan da være midlertidig begrænset.

MobiKOM ApS påtager sig ikke ansvar for skade eller ulejlighed, som opstår, pga. at forbindelsen med
MobiKOM ApS Webshop er afbrudt, eller fordi siden er ude af funktion. Kunden accepterer, at al information, som kommer fra MobiKOM ApS Webshop eller MobiKOM ApS - ansatte er forretningshemmeligheder, som tilhører
MobiKOM ApS.

 

PRODUKTANSVAR

Tekniske oplysninger angivet i brochurer og andet reklamemateriale, tjener kun som vejledning, og må ikke opfattes som endeligt og bindende. Dersom tilsvarende oplysninger er taget med i ordrebekræftelsen eller andet aftaledokument, anses de for at være bindende. Opgivet tekniske data må altid forstås med de tolerancer, som er vanlig praksis i branchen.

Dersom de solgte varer volder skade på personer eller ting, og dette skyldes, at de ikke giver den sikkerhed, som bruger eller offentligheden rimelig kan forvente, er
MobiKOM ApS erstatningsansvarlig i den udstrækning, at ansvaret følger Købelovens bestemmelser om produktansvar.

 

FORCE MAJEURE

Dersom leverandør bliver forhindret i at opfylde aftalen, eller bliver af en sådan opfyldelsespligt

urimelig tyngende som følge af arbejdskonflikt, ophør af virksomhed, konkurs, gældsforhandling og lignende, herunder hos leverandør, eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslag, offentlige restriktioner såvel nationalt som internationalt, oprør og strejker/lockout, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, brud på telekommunikationslinjer, indskrænkning i tilførsel af drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som

følge af førnævnte omstændigheder, som omhandles i dette punkt, suspenderes leverandørens pligter i den udstrækning, forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

Modparten kan i force majeure situationer hæve aftalen med den ramte parts samtykke, eller hvis situationen varer eller antages at ville vare længer end 60 kalenderdage, regnet fra det tidspunkt situationen indtraf, og da bare med 15 kalenderdages varsel. Anden varighed kan aftales i bilag. I forbindelse med force majeure situationer har parterne gensidig informationspligt overfor hinanden om alle forhold, som må antages at være af betydning for den anden part. Sådan information skal gives så hurtigt som muligt.

 

OVERDRAGELSE AF AFTALE

Denne aftale kan ikke overgives uden skriftlig godkendelse fra MobiKOM ApS.

Rettigheder og/eller gæld er ugyldige uden en sådan godkendelse ifølge denne aftale.

 

TVISTER

Tvist angående tolkning og praktisering af denne aftale, skal i første række løses med

Forhandling- og overenskommelse. Dersom parterne ikke kan enes, skal tvisten prøves i henhold til gældende dansk lovgivning ved en dansk domstol.

 

AKTUELLE VERSIONER

Det er kundens ansvar at holde sig opdateret med gældende prislister og Salgs- og Leveringsbetingelser. Gældende version af MobiKOM ApS prislister og Salgs- og Leveringsbetingelser kan hentes i vores Webshop, eller de kan bestilles over telefon eller e-mail.

 

Kontakt os gerne.

MobiKOM ApS

Telefon: (+45) 70203272
E-mail: mobikom@mobikom.dk

www.mobikom.dk